Logo Neurobit Systems

English-United Kingdom: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Deutschland: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback français-France: Neurobit Systems: Appareils pour le neurofeedback et le biofeedback Italiano-Italia: Neurobit Systems: Impianti per neurofeedback e biofeedback  
English-United States: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Österreich: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback Español-España: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback Português-Portugal: Neurobit Systems: O Equipamento Neurofeedback e Biofeedback  
English-Canada: Neurobit Systems: Biofeedback & Neurofeedback equipment Deutsch-Schweiz: Neurobit Systems: Geräte zum Biofeedback und Neurofeedback Español-México: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback polski-Polska: Neurobit Systems: Sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku  

Działać sprawniej, osiągać więcej, żyć pełniej
Kluczem jest sprzężenie zwrotne

Warunki gwarancji

Producent gwarantuje sprawne działanie Produktu użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi.

 1. Gwarancja trwa 2 lata od daty sprzedaży, a w wypadku zakupu na odległość w firmie Neurobit Systems - od daty doręczenia. Ulega ona przedłużeniu o okresy ewentualnych napraw gwarancyjnych. Okres gwarancji może zostać dodatkowo wydłużony w powiązaniu z ofertą specjalną lub dodatkową opłatą.

 2. W wypadku ujawnienia wad fizycznych w okresie gwarancji Producent zapewnia ich bezpłatne usunięcie we własnym Serwisie lub wymianę Produktu na niewadliwy.

 3. W razie podejrzenia występowania wady należy skontaktować się ze Sprzedawcą celem oceny, czy spełnione są warunki gwarancji i czy rozwiązanie problemu wymaga dostarczenia Produktu. Jeśli tak, przed wysyłką zwrotną Sprzedawca dostarcza Klientowi otrzymaną z Serwisu Zgodę na Zwrot Towaru (ZZT).

 4. Produkt wadliwy powinien być przesłany do Serwisu zgodnie z instrukcjami Producenta, wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego i kopią dowodu zakupu. Przesyłka musi spełniać podstawowe warunki higieniczne.

 5. W wypadku wymiany Produktu potrącana jest równowartość brakujących, zużytych lub uszkodzonych przez Konsumenta elementów, wraz z kosztami ich wymiany.

 6. Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu nie jest możliwa, Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

 7. Gwarancja dotyczy urządzenia, nie obejmuje natomiast dołączonych do niego akcesoriów, elementów posiadających określony czas działania i materiałów eksploatacyjnych, jak elektrody, słuchawki, baterie, preparaty czy materiały czyszczące. (Składniki te podlegają przewidzianej prawem rękojmi.)

 8. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych wad ujawnionych w oprogramowaniu urządzenia, które będzie można usunąć przez samodzielną aktualizację.

 9. Gwarancja nie obejmuje Produktów posiadających wady, które nie powstały z winy Producenta, w szczególności:

  • uszkodzonych mechanicznie podczas transportu;
  • posiadających wady wynikające z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania;
  • posiadających wady powstałe po sprzedaży wskutek zdarzeń losowych, jak pożary czy powodzie;
  • w których osoby spoza Serwisu dokonały jakiejkolwiek ingerencji nie przeznaczonej dla użytkownika w instrukcji obsługi, w tym demontażu, napraw i modyfikacji.

 10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za Serwis gwarancyjny w przypadkach, gdy naprawa lub wymiana Produktu nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych lub eksportowych, bądź innych przepisów prawnych.

 11. Przy zakupie należy sprawdzić zgodność typu Produktu oraz daty sprzedaży z podanymi na dowodzie zakupu.

KontaktFormularz kontaktowy   StartStrona startowa   GóraDo góry strony